Final diagnosis


Tuta absoluta

Tuta1
Tuta6
Damage to the leaflet of a <i> <b> Tuta absoluta </b> </i> larva.
Damage of a <b> <i> Tuta absoluta </i> </b> larva on the leaflet.
Tuta3
Presence of a <i> <b> Tuta absoluta </b> </i> larva on the underside of this mined leaflet.
Tuta4
Tuta2
Tuta-22
Adult butterfly of Tuta absoluta on tomato leaflet.